โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดประชุมครูครั้งที่ 1/2562 - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดประชุมครูครั้งที่ 1/2562

          
          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายไชยันต์ บุตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมก็เรื่องตามวาระดังต่อไปนี้
          ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
               1.1 ขอขอบคุณคณะครูที่ช่วยกันจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคหน้าเสาธงให้กับนักเรียนทุกเช้า
          ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
               -ไม่มี-
          ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
               -ไม่มี-
          ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
               4.1 กำหนดวันบวงสรวงศาลและการทอดผ้าป่าคุ้มหมู่บ้าน
               4.2 การพิจารณาร่างตารางปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน ปี พ.ศ. 2562
               4.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
          ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here