ประวัติโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน


โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 มีนักเรียนเริ่มแรก 33 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตัวอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวมีนายนาสา วันโน เป็นครูใหญ่คนแรก เดิมแรกเปิดเรียนนั้นเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2502 จึงได้แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ ต่อมานายนาสา วันโน ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่นทางราชการจึงแต่งตั้งให้ นายอ่อง วัฒนพงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
ต่อมาผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนบ้านแม่ทุเลาในได้จัดซื้อที่ดินให้ทางโรงเรียน จึงได้ย้ายจากที่เดิมมาตั้งอยู่ในพื้นที่ใหม่พร้อมกันช่วยกันสร้างอาคารเรียนด้วยไม้ขึ้น 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียนพร้อมทั้งได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. 2 ห้องเรียนใน ปี 2518 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 นายอ่อง วัฒนพงษ์ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่น ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายทองอินทร์ เกียรติวิภาค มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ปี 2519 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง และปี 2521 ได้งบประมาณสร้างห้องส้วมแบบองค์การฯอีก 3 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ปี 2521 ได้ขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปี 2525 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. อีก 1 ห้องเรียน ในปี 2528 ได้งบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลา และในปี 2529 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 203/26 จำนวน 3 ห้อง 1 หลัง ปี 2528 นายทองอินทร์ เกียรติวิภาคได้ลาออก ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสุธรรม ทิพหา เป็นครูใหญ่แทน ในปีเดียวกันได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ในปี 2530 เปิดขยายชั้นเด็กเล็ก ปี 2532 ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 พร้อมได้งบประมาณสร้างที่เก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 ปี 2532 นายสุธรรม ทิพหา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่น ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสมชาย โพธิ์แก้ว มาดำรงตำแหน่งแทน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายไชยันต์ บุตรน้อย ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการของ นายมนูญ คำดี

1 ความคิดเห็น:

  1. บ้านแม่ Pahala คืออะไร?ตกแต่งห้องเด็กhttp://www.thailand-curtain.com/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87.html

    ตอบลบ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here